תקנון פעילות עשור לסטורי 

1. החברה שומרת על זכותה לבטל את ההשתתפות במבצע/הגרלה/תחרות של משתתף אם יתברר כי אותו משתתף אינו עומד בתנאים המוקדמים להשתתפות, לרבות במקרה של מסירת פרטים שגויים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.

 2. בוטלה ההטבה ו/או ההנחה ו/או הפרס על פי האמור, לא תהא לחברה כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח ו/או למשתתף או לאחר, ולאף אחד מהם לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע ו/או הפרס או ביטולם, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח ו/או למשתתף.

 3. הפעילות תתקיים בין התאריכים 5-7 לאפריל בלבד. החברה רשאית להפסיק את המבצע / ההגרלה / התחרות בכל עת. 

 4. הפרס יוענק לפותר נכונה בזמן הקצר ביותר בפלטפרומת ה"סטורי"באינסטגרם. 

5. איסוף הפרסים בחנויות הרשת בהצגת תעודה מזהה בלבד. 
6. הפרסים אינם ניתנים להחלפה בחנויות / באתר.

 7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע / הגרלה / תחרות, לרבות בתקשורת הדיגיטלית וברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 

 8. שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

 9. החברה רשאית בכל שלב לבטל את המבצע/הגרלה/תחרות או לשנות את תנאיו מכל סיבה שהיא, ואם עשתה כן לא תהיה למי מהמשתתפים במבצע/תחרות/הגרלה ו/או המבקשים להשתתף במבצע/תחרות/הגרלה כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין השינוי ו/או הביטול

 10. התקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.

 11. כל מחלוקת בקשר עם המבצע יהא בית המשפט המוסמך בית המשפט בתל אביב בלבד ולא כל בית משפט אחר מלבדו.