תקנון מבצע "כובע גורין מתנה בקניה מעל 500 ש"ח 30.3.19"  >>

המבצע חל ביום שבת 30/3/19 ויסתיים ביום שבת 30/3/19, תקף ל24 שעות בלבד.

 

1. מימוש ההטבה בסטורי שרונה // תחנה // אילת  ואתר האינטרנט www.storyonline.co.il בלבד.

2. מהות ההטבה : בכל קניה מעל 500 ש"ח – יינתן מתנה כובע מחיה של המותג גורין.

3. המתנה היא מתנה – ולא ניתן להחליפה

4. ביטול עסקה בכפוף לתקנות הגנת הצרכן ולהחזרת כל פרטי העסקה.

5. במידה ויוחזר פריט מתוך העסקה, שיגרום לשווי העסקה להיות פחות מ500 ש"ח ידרש הלקוח להחזיר גם את כובע המתנה.

6. החברה שומרת על זכותה לבטל את ההשתתפות במבצע של משתתף וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.

7. בוטלה ההטבה ו/או ההנחה על פי האמור, לא תהא ל-'911 אופנה בע"מ' כל אחריות לכל נזק אשר נגרם ללקוח ו/או למשתתף או לאחר, ולאף אחד מהם לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח ו/או למשתתף.

8. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. 

9. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הנחיות אלה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, לרבות בתקשורת הדיגיטלית וברשתות החברתיות, תגברנה ההנחיות לכל דבר ועניין. 

10. שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיה על פי הנחיות אלה או על פי הוראות כל דין או כויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

 החברה רשאית בכל שלב לבטל את המבצע או לשנות את תנאיו מכל סיבה שהיא, ואם עשתה כן לא תהיה למי מהמשתתפים במבצע ו/או המבקשים להשתתף במבצע כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין השינוי ו/או הביטול.

11. ההנחיות מנוסחות בלשון זכר לשם הנוחות בלבד אך הן מיועדות הן לנשים והן לגברים.

12. כל מחלוקת בקשר עם המבצע יהא בית המשפט המוסמך בית המשפט בתל אביב בלבד ולא כל בית משפט אחר מלבדו.

 

בחזרה לעמוד הרכישה >>