הנחיות פעילות אינסטגרם > מליסה פאמילי


הפעילות תחל ביום חמישי 4/4/19 ותסתיים ביום חמישי 11/4/19.

 

  1. מימוש ההטבה באתר האינטרנט www.storyonline.co.il בלבד.
  2. מימוש הזכייה – 6 חודשים מיום ההנפקה.
  3. החברה שומרת על זכותה לבטל את ההשתתפות במבצע של משתתף אם יתברר כי אותו משתתף אינו עומד בתנאים המוקדמים להשתתפות במבצע, לרבות במקרה של מסירת פרטים שגויים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.
  4. בוטלה ההטבה ו/או ההנחה על פי האמור, לא תהא ל-'911 אופנה בע"מ' כל אחריות לכל נזק שהוא אשר נגרם ללקוח ו/או למשתתף או לאחר, ולאף אחד מהם לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח ו/או למשתתף.
  5. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. 
  6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות הנחיות אלו  לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, לרבות בתקשורת הדיגיטלית וברשתות החברתיות, תגברנה הההנחיות  לכל דבר ועניין. 
  7. שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיה על פי הנחיות אלו או על פי הוראות כל דין או כויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.
  8. החברה רשאית בכל שלב לבטל את המבצע או לשנות את תנאיו מכל סיבה שהיא, ואם עשתה כן לא תהיה למי מהמשתתפים במבצע ו/או המבקשים להשתתף במבצע כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין השינוי ו/או הביטול.
  9. ההנחיות  מנוסחות בלשון זכר לשם הנוחות בלבד אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.
  10. כל מחלוקת בקשר עם המבצע יהא בית המשפט המוסמך בית המשפט בתל אביב בלבד ולא כל בית משפט אחר מלבדו.

בחזרה לעמוד הרכישה >>